Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu společnosti Alaskan Fisherman a.s. vydávané s platností ode dne 18. 4. 2024

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatel internetového obchodu:
  Alaskan Fisherman a.s.,
  IČ: 09924451,
  DIČ: CZ09924451
  sídlem V celnici 1034/6, 110 00 Praha 1 – Nové Město
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26090
  (dále jen „prodávající“)
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují právní vztahy mezi prodávajícím, tj. společností Alaskan Fisherman a.s., sídlem V celnici 1034/6, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 09924451, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26090, a kupujícím, tj. právnickou nebo fyzickou osobou (dále také jako „kupující“). Právní vztahy dle těchto VOP vznikají na základě uzavření kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) mezi kupujícím a prodávajícím nebo v souvislosti s ní, a to v rámci internetového obchodu provozovaného prodávajícím na adrese www.alaskanfisherman.cz (dále také „webová stránka“). Veškeré smluvní vztahy dle těchto VOP se řídí právem České republiky a těmito VOP. VOP jsou vydány v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále také „OZ“).
 3. V rámci předmětného internetového obchodu prodává prodávající mražené ryby, čerstvé ryby a rybí speciality určené ke konzumaci, jakož i další obdobné výrobky (dále jen „zboží“).

II. Právní režim

 1. Objednávání zboží, jeho dodání, placení, způsob a možnosti uplatnění práva z vad, jakož i všechna další práva a povinnosti z obchodů uskutečněných prostřednictvím shora uvedeného internetového obchodu prodávajícího podléhá režimu těchto obchodních podmínek, za současné aplikace zákonných ustanovení dle platných právních předpisů, ujednáními mezi smluvními stranami, jakož i reklamačního řádu ve znění uveřejněném na webových stránkách prodávajícího.
 2. Pokud právní vztah související s užitím dále uvedené webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak si prodávající a kupující sjednávají, že se tento vztah řídí výlučně českým právem. Případné spory vzniklé z právních vztahů mezi kupujícím a prodávajícím budou rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy v České republice, dle příslušných ustanovení občanského zákoníku v jeho platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejících.
 3. Ustanovení odchylná od VOP lze sjednat výhradně v písemně uzavřené kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím. Odchylná ujednání v takto uzavřené kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
 4. Prodávající vedle těchto VOP vydává také reklamační řád za účelem vymezení pravidel pro uplatnění práva z vad zboží.

III. Uzavření kupní smlouvy

 1. Za účelem uzavření kupní smlouvy dle těchto VOP je kupující povinen vytvořit si na webových stránkách prodávajícího zákaznický účet (dále jen „uživatelský účet“). Uživatelský účet představuje zákaznický profil kupujícího, který obsahuje jeho fakturační údaje, doručovací adresu a údaje týkající se platební karty kupujícího, mailovou adresu za účelem informování kupujícího o stavu jednotlivých objednávek zboží, a za účelem potvrzování plateb, jakož i ostatní údaje nezbytné k dlouhodobému vytváření objednávek pravidelného odběru zboží a jejich následné správě. Uživatelský účet slouží rovněž k informování kupujícího o stavu objednávky zboží. V rámci uživatelského účtu je možné činit pravidelně dlouhodobé objednávky v intervalech závozů dle čl. III odst. 4 VOP, přičemž kupující je odpovědný za aktuálnost a správnost údajů, které jsou za tím účelem evidovány k jeho uživatelskému účtu. Správa objednávek zahrnuje také možnost kupujícího kdykoli pozastavit pravidelný odběr. Kupující je povinen v rámci dalších činěných objednávek, vždy překontrolovat veškeré v uživatelském účtu evidované osobní údaje, a v případě potřeby zajistit jejich aktualizaci. Kupující odpovídá za úplnost, aktuálnost a věcnou správnost údajů vedených v jeho uživatelskému účtu. Prodávající neodpovídá za vadné plnění způsobené v důsledku dodání nesprávných či neaktuálních údajů vyplněných kupujícím v rozhraní uživatelského účtu.
 2. Prodávající současně nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu.
 3. Prodávající je před uzavřením kupní smlouvy povinen poskytnout informace ve smyslu ustanovení § 1820 OZ, tj. zejména údaje o vlastnostech zboží, údaje o své totožnosti, adresu sídla a další kontaktní údaje, adresu provozovny, náklady spojené s dodáním zboží zákazníkovi, způsob platby, podmínky a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nebo ukončení závazku, údaje o trvání povinností ze smlouvy, údaj o případné povinnosti poskytnout zálohu apod. Uzavřením smlouvy dle těchto VOP vyslovuje kupující souhlas, aby uživatelský účet s obsaženými údaji zůstal aktivní po celou dobu provozu webových stránek. Projeví-li však kupující vůli směřující ke změně nebo výmazu jeho uživatelského účtu, je prodávající povinen postupovat v souladu s pokyny kupujícího. Tím však nejsou dotčena práva prodávajícího zpracovávat osobní údaje kupujícího za účelem plnění jeho zákonných povinností a za účelem ochrany jeho zájmů.
 4. Kupní smlouvou dle těchto VOP je mezi kupujícím a prodávajícím sjednána pravidelná dodávka zboží. Četnost dodávek zboží a jeho druhu je mezi smluvními stranami sjednána dle podrobných specifikací objednávky, s tím, že tuto lze realizovat v následujících intervalech:
  1. každý měsíc
  2. každé dva měsíce
  3. každé tři měsíce
 5. Četnost závozu, jak je specifikována v čl. III odst. 4 této Smlouvy je odvislá od volby kupujícího, který je oprávněn v rámci přihlášení ke svému uživatelskému účtu změnit četnost závozů, popř. jejich termíny. Při realizaci objednávky je kupující povinen překontrolovat veškeré tam uváděné údaje.
 6. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji spolu s popisem jeho obecných vlastností včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného druhu zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 7. Prodávající splní svou povinnost odevzdat zboží kupujícímu, umožní-li mu se zbožím nakládat. Má-li prodávající zboží odeslat, odevzdá jej kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Dodání zboží kupujícímu zajišťuje prodávající prostřednictvím provozovatele specializované kurýrní služby, která je technologicky vybavena k přepravě zmražených výrobků, přičemž konkrétní přepravce je uveden na webových stránkách (dále jen „kurýrní služba“). Prodávající informuje kupujícího v obecné rovině o aktuálních možnostech doručení zboží na svých webových stránkách. Na webových stránkách jsou také uvedeny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, které se vztahují pouze na případy doručování zboží na území ČR.
 8. O doručení konkrétního zboží objednaného kupujícím vyrozumí kurýrní služba v rámci potvrzujícího e-mailu, v němž je uveden i předpokládaný termín dodání zboží, dle harmonogramu závozů kurýrní služby, a to nejpozději 5 dní před expedicí zboží. Prodávající a kupující si, s odkazem na ustanovení § 1962 odst. 2 OZ, uzavřením smlouvy dle těchto VOP sjednávají možnost dodání zboží ve prospěch dlužníka – Prodávajícího. Kupující není oprávněn zrušit odběr zboží v termínu kratším než nejméně 5 dní před prodávajícím oznámenou expedicí zboží. Nedodrží-li kupující termín zrušení odběru dle předchozí věty, je povinen uhradit kupní cenu za zboží v plné výši.
 9. Kupující uzavřením smlouvy s prodávajícím vyslovuje svůj souhlas se způsobem dopravy a s úhradou nákladů spojených s balením, jakož i přepravou potvrzením a odesláním objednávky.
 10. Kupující je povinen si při převzetí zboží překontrolovat správnost dodávaného zboží tak, jak je specifikováno na vnějším obalu zboží. V případě nesprávnosti dodání objednaného produktu, poškození nebo porušení obalu, neúplnosti či podezření na nestandardní zacházení se zbožím během přepravy, je kupující oprávněn zboží nepřevzít a o uvedené skutečnosti vyrozumět neprodleně jak dopravce, tak prodávajícího. K opožděně uplatněným notifikacím se nepřihlíží.
 11. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o uzavřené smlouvě, a to nejpozději v okamžiku dodání zboží. Takové potvrzení obsahující informace ve smyslu § 1824a OZ, jak jsou uvedeny v čl. III odst. 3 věty prvé těchto VOP.
 12. Objednávky na konkrétní období dle čl. III odst. 4 VOP realizuje kupující prostřednictvím svého uživatelského účtu, přičemž údaje vyplněné z uživatelského účtu se automaticky propíší do objednávkového formuláře, ve kterém dochází k realizaci pravidelného odběru zboží. Prostřednictvím uživatelského účtu vytvoří kupující objednávku, a to tak, že požadované zboží na webové stránce tzv. vloží do košíku kliknutím na tlačítko „Vložit do košíku“ a následně kliknutím na tlačítko „Odeslat“ odešle objednávku „vloženou do košíku“ prodávajícímu. K automatickému propisování údajů kupujícího z uživatelského účtu dochází při každé nově učiněné objednávce. Zasláním objednávky ze strany kupujícího způsobem uvedeným v předcházející větě, z uživatelského účtu prostřednictvím webového rozhraní, se rozumí návrh k uzavření kupní smlouvy, na základě kterého prodávající zajistí dodávku objednaného zboží v intervalech zvolených kupujícím. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje v uživatelském účtu, údaje týkající se množství odebíraného zboží a časových intervalů dodávek zboží ve smyslu čl. III odst. 4 těchto VOP, popř. údaje týkající se doručovací adresy.
 13. Poté, kdy prodávající obdrží od kupujícího prostřednictvím webového rozhraní jeho objednávku, zašle kupujícímu na v objednávce uvedený e-mail potvrzující zprávu, která bude obsahovat informace o přibližném termínu odeslání zboží na adresu kupujícího. Termíny doručení zboží jsou odvislé od harmonogramu kurýrní služby. K uzavření kupní smlouvy dochází tak, že prodávající potvrdí kupujícímu jeho objednávku mailem, a to za cenových podmínek dle cen aktuálně uveřejněných na webových stránkách. Odesláním objednávky potvrzuje kupující, že se seznámil s VOP prodávajícího a s těmito VOP vyslovuje svůj bezvýhradný souhlas.
 14. Bude-li po potvrzení objednávky před expedicí zboží prodávajícím zjištěno, že cena byla z důvodu administrativního pochybení na jeho straně stanovena chybně, oznámí prodávající tuto skutečnost na kontaktní e-mail kupujícímu. Doručení takového informativního mailu kupujícímu má účinky odstoupení prodávajícího od smlouvy. Prodávající je oprávněn v rámci informativního mailu navrhnout kupujícímu uzavření kupní smlouvy na pořízení zboží za nově stanovených cenových podmínek. V případě, že kupující v navazující mailové komunikaci vysloví s nově stanovenou cenou souhlas, považuje se tímto kupní smlouva na zboží za uzavřenou.
 15. Kupující vyslovuje svůj souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atp.) si hradí kupující sám.
 16. Prodávající nenese jakoukoli zodpovědnost za nesprávný výběr či nesprávné nakládání se zbožím, které si kupující objednal prostřednictvím webových stránek.
 17. Po uzavření kupní smlouvy se zvolenou frekvencí dodání zboží ve smyslu čl. III odst. 4 VOP předloží prodávající kupujícímu soupis předpokládaných termínů závozů zboží kurýrní službou.
 18. Pravidelný odběr zboží lze kdykoli zrušit, a to s omezeními uvedenými v čl. III odst. 8 VOP. Ke zrušení pravidelného odběru zboží dochází nejpozději dnem následujícím po dni, ve kterém bylo kupujícímu doručen poslední závoz zboží ve smyslu čl. III odst. 4 VOP.
 19. Učiněním závazné objednávky bere kupující, ve smyslu ustanovení § 1826a odst. 2 OZ, na vědomí, že se zavázal zaplatit za objednané zboží kupní cenu. Prodávající je povinen závaznou objednávku označit slovy „objednávka zavazující k platbě“ a o této povinnosti kupujícího přiměřeně v rámci webového rozhraní a objednávkového formuláře informovat.

IV. Cena zboží a způsoby plateb

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy je kupující povinen uhradit prodávajícímu výlučně platební kartou, která je evidována k jeho uživatelskému účtu, a to prostřednictvím platební brány. Následné platby lze realizovat v případě opakovaných objednávek zboží, a to na základě údajů uvedených v uživatelském účtu kupujícího.
 2. Za účelem zřízení uživatelského účtu je nezbytné při jeho vytváření sdělit kupujícím číslo jeho platební karty a provést autentizační platbu v částce 1,- Kč. Blokace jedné koruny (dle podmínek banky), kvůli ověření platebních údajů, které jsou poté připraveny pro opakované platby v rámci předplatného. Provedením autentizační platby vyslovuje kupující svůj bezvýhradný souhlas s automatickým prováděním následných plateb za objednané zboží dle posléze uskutečněných objednávek. S předplatným je tedy nastavena automaticky opakovaná platba, která probíhá individuálně v závislosti na délce zvolené periody. Odesláním každé jednotlivé objednávky ze svého uživatelského účtu vyslovuje kupující svůj souhlas s úhradou kupní ceny prostřednictvím jím uvedené platební karty, která se vztahuje k uživatelskému účtu a současně bere na vědomí, že odesláním objednávky mu vzniká povinnost k plnění z kupní smlouvy.
 3. Změnu nastavení následné platby lze provést telefonicky, prostřednictvím mailu [email protected] nebo v rámci nastavení uživatelského účtu. Při opakovaných platbách není za prodávajícího žádným způsobem stanoven limit pro výši platby; platby mohou být opakovaně ve stejné i různé výši, přičemž každá platba odpovídá množství či typu objednaného zboží a jeho ceně ke dni realizace objednávky.
 4. Kupující uzavřením smlouvy dle těchto VOP výslovně souhlasí s tím, aby byla platba za objednávku zboží stržena z platební karty evidované k uživatelskému účtu.
 5. Uzavřením kupní smlouvy podle těchto VOP se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 6. Prodávajícím poskytnutá sleva na určitý druh zboží nezakládá bez dalšího právo kupujícího na kombinaci slevy na vybraný druh zboží se slevou z jiného důvodu (např. poukazu). Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli na svých webových stránkách měnit a upravovat slevy na prodávané zboží, jakož i ostatní podmínky prodeje zboží.
 7. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu za zboží po jeho dodání kupujícímu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího případně ji k výslovné žádosti kupujícího zašle v tištěné podobě na kupujícím uvedenou adresu.
 8. Ceny zboží na webových stránkách prodávajícího jsou uvedeny jednak vč. DPH. Součástí ceny zboží jsou náklady spojené s balením a odesláním zboží. V ceně zboží není zahrnuta cena balení a dopravy zboží kurýrní službou.
 9. Odstoupí-li kupující platně od smlouvy uzavřené dle těchto VOP, vrací se veškeré prostředky, které byly prodávajícím inkasovány za dosud neodebrané zboží zpět ve prospěch účtu, který je veden ke kartě, z níž byla shora uvedeným způsobem provedena platba kupní ceny zboží.
 10. Kupující bere na vědomí, že pozastavení pravidelného odběru zboží v průběhu období nezakládá jeho právo na navrácení poměrné části kupní ceny.
 11. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Prodávající v souladu s ustanovením § 12a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele poskytuje kupujícímu informaci o slevě z ceny výrobku obsahující informaci o nejnižší ceně výrobku, za kterou jej prodávající nabízel:
  1. V době 30 dnů před poskytnutím slevy
  2. od okamžiku kdy začal výrobek nabízet a prodávat, do okamžiku slevy, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší 30 dnů, nebo
  3. v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšuje–li prodávající cenu postupně.

V. Způsob doručení zboží

 1. Zboží je kupujícímu doručováno prostřednictvím kurýrní služby na adresu uvedenou v informacích k uživatelskému účtu. Je-li k uživatelskému účtu vedeno více doručovacích adres a kupující výslovně doručovací adresu neoznačí, doručuje prodávající zboží vždy na doručovací adresu, která je ve webovém rozhraní uživatelského účtu uvedena v rámci poslední aktualizace. Kupující uzavřením smlouvy dle těchto VOP s postupem, ve smyslu předchozí věty vyslovuje svůj souhlas.
 2. Kupující bere na vědomí, že zboží je skladováno při teplotě – 18ºC a nižší a kurýrní služba provádí přepravu kupujícímu ve speciálních vozech a tím bez sebemenšího přerušení mrazícího řetězce. Zboží je baleno ve speciálních thermoboxech tak, aby po předání kurýrem vydrželo v neotevřeném stavu dalších 6 hodin předtím, než začne probíhat proces rozmražení.
 3. Kupující je srozuměn a vyslovuje svůj souhlas s tím, že po vypravení zboží prodávajícím na adresu uvedenou v objednávce, nese riziko a případné dodatečné náklady spojené se zvoleným způsobem dopravy. Účinky odevzdání zboží kupujícímu nastávají jejím předáním prvnímu dopravci.
 4. V případě nutnosti opakovaně doručovat kupujícímu objednané zboží z důvodů ležících na straně kupujícího anebo doručit zboží jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. Na vnějším obalu zboží je vždy vyznačen druh zboží, o který se jedná, přičemž kupující je povinen překontrolovat, zda označení odpovídá objednávanému zboží. Otevřením obalu kupující potvrzuje shodu fakticky doručovaného a objednaného zboží. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. V případě, že je obal poškozen je nutné tuto reklamaci uvést přímo přepravci při předávání zboží. Převzetím zboží kupující současně stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží nemohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 7. Na kupujícího přechází nebezpečí vzniku škody nebo nahodilé zkázy zboží současně s jeho předáním ze strany prodávajícího prvnímu přepravci, přičemž prodávající je v případě uplatnění náhrady škody za přepravcem povinen poskytnout kupujícímu veškerou nezbytnou součinnost.
 8. Není-li mezi prodávajícím a kupujícím ujednáno jinak, je prodávající povinen kupujícímu odeslat či předat zboží vždy až po úhradě kupní ceny.

VI. Odpovědnost za vady

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1837 písm. e) § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku).
 2. V souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 OZ je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. To neplatí v případě, že se jedná o zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, v případě opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, v případě použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Kupující bere zejména na vědomí, že zboží je věcí zuživatelnou. Odpovědnost prodávajícího za vady spotřebního zboží, které podléhá rychlé zkáze – potraviny, trvá pouze po dobu minimální trvanlivosti, jak je uvedena na obalu zboží, a to při dodržení podmínek skladování v teplotách – 18ºC a nižší.
 3. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v délce trvání odpovídající datu použitelnosti anebo minimální trvanlivosti, to vše za splnění předpokladu vhodného skladování, jak je uvedeno v těchto VOP nebo na obalu příslušného zboží.
 4. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží:
  1. odpovídá ujednanému popisu, druhu množství, jakosti a jiným mezi stranami sjednaným vlastnostem,
  2. Je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje.
 5. Ujednání prodávajícího a kupujícího o odpovídající jakosti a množství se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 6. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu, že má předmět koupě vady, bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Při uplatnění práva z vad je kupujícím nutné specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje, uvést volbu práva z vad, přičemž je s ohledem na povahu zboží možné zvolit pouze dodání nového zboží nebo odstoupit od smlouvy s právem na navrácení kupní ceny. Kupujícímu právo z vad nevzniká, pokud před převzetím zboží věděl, že toto je vadné nebo pokud vadu způsobil sám. Spotřebování zboží nepředstavuje vadu věci.
 7. Kupující je povinen prokázat oprávněnost jeho uplatnění práva z vad a dále je povinen prodávajícímu prokázat, že zboží bylo zakoupeno prostřednictvím jeho internetového obchodu. Právo z vad se považuje za řádně uplatněné, jestliže je reklamované zboží kompletní a opatřeno originálním obalem. Ostatní podmínky upravující proces reklamace jsou uvedeny v reklamačním řádu.
 8. Má – li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Může rovněž požadovat i dodání nového zboží, ledaže je jím zvolený způsob nemožný, nevhodný nebo nepřiměřeně nákladný. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy pokud:
  1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil
  2. se vada projeví opakovaně
  3. vada je podstatným porušením smlouvy
  4. je zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době
 9. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy, je – li vada zboží nevýznamná.
 10. Neuplatní-li kupující právo na dodání nového zboží bez vad, nebo na výměnu její součásti, může požadovat přiměřenou slevu. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi cenou vadného zboží a cenou zboží bez vad.
 11. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl anebo s přihlédnutím ke všem okolnostem musel vědět, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 12. Práva kupujícího z vady uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla, kde zboží zakoupil či nebo na emailu: [email protected], nebo telefonicky na tel. čísle: +420 252 252 752. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího informaci např. telefonicky, emailem, osobně, a to i bez toho, že reklamované zboží ze strany kupujícího prodávajícímu doručeno.      
 13. Kupující (fyzická osoba – spotřebitel) nemá právo od řádně plněné smlouvy odstoupit ve čtrnáctidenní lhůtě, neboť od prodávajícího kupuje zboží podléhající rychlé zkáze, které má krátkou dobu spotřeby, ve smyslu § 1837 písm. e) OZ.
 14. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud mu prodávající sdělí, že objednané zboží bude odesláno kupujícímu později než za šest týdnů od zaslání objednávky. Stejné právo kupujícímu náleží, pokud je prodávající v prodlení s odesláním objednaného zboží více než dva týdny.
 15. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednané zboží je dlouhodobě nedostupné, podstatně se změnila nákupní cena zboží, a to nejpozději do odeslání zboží zákazníkovi.
 16. Pokud kupující platně odstoupí od kupní smlouvy, má prodávající povinnost vrátit kupujícímu kupní cenu zboží, a to tak že ji poukáže na bankovní účet u banky v ČR, který je veden k uživatelskému účtu. Úhrada podle předchozí věty musí být provedena nejpozději do čtrnácti dnů od splnění všech povinností kupujícího vůči prodávajícímu. Obdobě se postupuje i v jiných případech, kdy je prodávající povinen kupujícímu zaslat jakékoliv peněžité plnění z titulu uzavřené kupní smlouvy.
 17. Uplatnění práva odpovědnosti za vady včetně odstranění vady musí být vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 18. Další práva z vad se řídí občanským zákoníkem a dalšími souvisejícími právními předpisy.
 19. Vyjma shora uvedené odpovědnosti za vady poskytuje prodávající kupujícímu Garanci spokojenosti nového zákazníka (dále jen „Garance“), kterou může kupující uplatnit za splnění všech dále uvedených podmínek:
  1. kupující uskutečnil svou prvou objednávku,
  2. zákazník nebyl spokojen s jakostí dodaného zboží,
  3. prodávajícímu bylo kupujícím umožněno objektivně přezkoumat stav dodaného zboží.
 20. V případě splnění podmínek uplatnění Garance, jak jsou specifikovány v čl. VI odst. 20 těchto obchodních podmínek se zavazuje prodávající navrátit kupujícímu kupní cenu bankovním převodem ve prospěch jeho účtu, a to nejpozději ve lhůtě 10 pracovních dní ode dne zaslání potvrzení prodávajícím, že Garance byla uplatněna důvodně.
 21. Uplatnění Garance se vztahuje vždy na dílčí dodávku objednaného zboží, kterou kupující učinil v rámci prvého intervalu ve smyslu čl. III odst. 4 těchto VOP. Uplatněním garance k dílčí dodávce nezaniká objednávka dalších dílčích dodávek zboží, ani nedochází k pozastavení nebo ukončení závazkového vztahu. Kupující je však oprávněn ve smyslu čl. III odst. 1 ve svém uživatelském účtu pravidelnou dodávku zboží pozastavit. Pozastavení pravidelných dodávek zboží nemá účinky odstoupení od smlouvy.
 22. Garanci spokojenosti se pojí pouze s opakovanými nákupy na alaskanfisherman.cz a nelze uplatit v případě jednorázových výprodejů s akční cenou na akce.alaskanfisherman.cz.

VII. Zásady zpracování osobních údajů

 1. 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a současně plně respektuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).
 2. Kupující souhlasí s poskytnutím a zpracováním svých osobních údajů prodávajícímu, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy ve smyslu těchto VOP, tj. zejména pro zaslání objednávky, potvrzení objednávky, fakturaci, uzavření veškerých ostatních případných smluvních dokumentů. Prodávající coby zpracovatel osobních údajů tyto údaje zpracovává výlučně za účelem realizace práva a povinností vyplývajících z předmětného závazkového vztahu. Osobní údaje jsou archivovány pouze podobu nezbytnou k realizaci práv a povinností z uzavřených smluv a návazně též v zákonných lhůtách pro splnění povinností ve vztahu ke správním orgánům a po uplynutí předmětných zákonných lhůt skartovány, popř. anonymizovány. Prodávající zpracovává pouze tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní čísla, jména kontaktních osob.
 3. Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji výlučně za účelem předmětu jeho činnosti, eventuálně v souvislosti se splněním jeho zákonných povinností. Prodávající se zavazuje shromážděné osobní údaje veškerých subjektů uveřejněných v jeho databázi neposkytovat záměrně jakýmkoli jiným subjektům, které nemají na realizaci obchodu dle těchto všeobecných obchodních podmínek relevantní právní zájem.
 4. Prodávající tímto kupujícího výslovně informuje, že jakýkoli souhlas poskytnutý prodávajícímu kupujícím – fyzickou osobou, popř. jinou fyzickou osobou v databázi uvedenou, v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů je kdykoli odvolatelný.
 5. Kterákoli fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou prodávajícím evidovány, je oprávněna kdykoli požádat volnou formou o opravu, revizi a aktualizaci svých osobních údajů, popř. uplatnit právo být zapomenuta. Prodávající je na základě podané žádosti povinen vždy bezodkladně výmaz osobních údajů fyzické osoby uskutečnit. Z žádosti o výmaz osobních údajů musí být objektivně seznatelné, která osoba ji činí, jakého výčtu jejích osobních údajů se její žádost týká, nebo mají-li být osobní údaje odstraněny zcela, a současně v ní musí být uvedena e-mailová eventuálně korespondenční adresa, na níž lze zaslat potvrzující zprávu o skutečnosti, že osobní údaje subjektu byly s konečnou platností z databáze prodávajícího odstraněny. O provedené opravě, úpravě, nebo výmazu osobních údajů informuje prodávající vždy výlučně subjekt, kterého se takové údaje týkají.
 6. Prodávající se zavazuje učinit taková vnitřní organizační opatření, aby bylo zabráněno zneužití osobních údajů kterékoli fyzické osoby evidované v jeho databázích. O formě interních opatření je prodávající povinen k dotazu zpravit kupujícího, popř. třetí osobu jíž se uveřejněné údaje týkají.
 7. Prodávající je oprávněn archivovat veškeré dokumenty týkající se poskytnutí souhlasů, popř. nesouhlasů se zpracováním osobních údajů kupujícího, jakož i jím uvedených osob. S archivací dotčených dokumentů tímto vyslovuje kupující svůj souhlas.
 8. Prodávající je oprávněn v rámci aktualizace souhlasů, zejména s přihlédnutím na stávající právní úpravu, jakož i na aplikační praxi z nařízení GDPR vyplývající, oprávněn kdykoli požadovat aktualizaci souhlasů se zprávou a nakládáním osobních údajů jak kupujícího.
 9. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.
 10. Požádá-li odběratel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí.
 11. Odběratel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem provozovatele na elektronickou adresu odběratele, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatelem na elektronickou adresu odběratele. Uvedený souhlas je odběratel oprávněn kdykoli bez uvedení důvodů písemně odvolat.
 12. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při zpracování osobních údajů blíže upravují zásady nakládání s osobními údaji, které jsou zpřístupněny na webových stránkách www.alaskanfisherman.cz.

VIII. Společná ustanovení

 1. Prodávající se ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) OZ výslovně nezavázal v souvislosti s jeho podnikatelskou činností dodržovat jakýkoli kodex chování.
 2. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 3. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho objednávce.
 4. Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za aktuálnost nebo správnost kontaktních údajů sdělených kupujícím. Kupující je povinen prodávajícímu, v rámci plnění smlouvy uzavřené dle těchto VOP, jakoukoli dodatečnou změnu kontaktních údajů neprodleně poté, kdy taková skutečnost nastane, popř. nahlásit některým z komunikačních prostředků uvedených v těchto VOP.
 5. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písm. s) OZ a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., zákona na ochranu spotřebitele, sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se kupující může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to ve smyslu informací uveřejněných na internetových stránkách coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

IX. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.”

X. Závěrečná ustanovení

 1. Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím se uskutečňuje především emailem, a nevylučuje-li to povaha věci, též telefonicky či prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, ledaže tyto obchodní podmínky, ujednání mezi prodávajícím a kupujícím, nebo zákon stanoví jinak.
 2. Při zasílání zboží do zahraničí budou vždy konkrétní ujednání těchto VOP upřesněna v potvrzení objednávky prodávajícím.
 3. Je nebo stane-li se některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, namísto neplatných ustanovení bude aplikováno ustanovení těchto VOP, jejichž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 4. Tyto VOP jsou účinné od 2. 2. 2024 Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.
 5. Odesláním objednávky kupující souhlasí s výše uvedenými obchodními podmínkami a potvrzuje, že si je řádně přečetl.

Košík je prázdný

Mám slevový nebo dárkový kupon

Vyberte ryby