Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Reklamační řád

společnosti Alaskan Fisherman a.s. vydávaný s platností ode dne 30. 9. 2023

Provozovatel internetového obchodu:
Alaskan Fisherman a.s.,
IČ: 09924451,
DIČ: CZ09924451
sídlem V celnici 1034/6, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26090
(dále jen „prodávající“)

Kontaktní údaje:
adresa: V celnici 1034/6, 110 00 Praha 1
e-mail: [email protected]
tel.: +420 252 252 752

I. Obecná ustanovení

 1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek společnosti Alaskan Fisherman a.s., která provozuje na svých webových stránkách alaskanfisherman.cz (dále jen „webové stránky“) e-shop s potravinářským zbožím, zejména s rybami a rybími specialitami (dále jen „zboží“). Před objednáním zboží je kupující povinen seznámit se s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) prodávajícího. Potvrzením objednávky kupující stvrzuje, že se s VOP a s Reklamačním řádem seznámil.
 2. Má se za to, že kupující podáním své objednávky na odběr zboží prostřednictvím webových stránek prodávajícího stvrzuje, že s Reklamačním řádem a VOP souhlasí.
 3. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží dodací list – fakturu, která obsahuje všechny potřebné údaje pro uplatnění případné reklamace.

II. Záruční doba

 1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost (Záruční doba) na zakoupené zboží v případě potravin do data jejich použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, popř. do doby, do které má být zboží spotřebováno. Kupující musí dodržet podmínky pro jejich skladování. Reklamovaná potravina by neměla být otevřena, kromě případu, kdy je to nezbytně nutné pro zjištění vady
 2. Záruční doba začíná běžet dnem, na který si kupující zboží objednal, ke kterému je vystavena faktura a dle Obchodních podmínek si zboží kupující má převzít.

III. Uplatnění reklamace

 1. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat (množství, druh, kvalitu, neporušenost obalů) a případné zjištěné vady reklamovat ihned
 2. Kupující je při reklamaci povinen prokázat, kdy zboží zakoupil u prodávajícího například předložením prodejního dokladu.
 3. Kupující uplatňuje prostřednictvím reklamačního formuláře, který je uvedený na webových stránkách prodávajícího.
 4. Pokud se při důvodné reklamaci kupující s prodávajícím nedohodne na odběru jiného zboží náhradou za vrácené, bude kupujícímu vrácena kupní cena za zboží.
 5. Více o uplatnění reklamace naleznete ve VOP – VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY
 6. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení s uvedením data a času, kdy zboží k posouzení nároku převzal.

IV. Zánik nároku na uplatnění reklamace

 1. Práva kupujícího na uplatnění reklamace zanikají v těchto případech:
  1. reklamace nebyla uplatněna v záruční době
  2. zboží bylo mechanicky poškozeno nebo používáno v podmínkách neodpovídajících podmínkám uvedeným prodávajícím
  3. vada vznikla nesprávnou manipulací
  4. zboží bylo zcela či částečně spotřebováno
  5. kupující při koupi zboží o vadě věděl
  6. na vadu již byla poskytnuta sleva
  7. při pozdějším převzetí objednaného zboží z důvodu na straně zákazníka nelze reklamovat potraviny určené k rychlé spotřebě.
 2. Prodávající nezodpovídá za vady, které vznikly v důsledku opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním nebo nesprávným použitím zboží.

V. Vyřízení reklamace

 1. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada na zboží projeví, a to v průběhu záruční doby. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, v komplikovaných případech nejdéle do tří pracovních dnů.
 2. Lhůta pro vyřízení reklamace se počítá ode dne převzetí reklamace (reklamovaného zboží) prodávajícím do dne vyřízení prodávajícím. Reklamace zboží vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, maximálně však do třiceti dnů od uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 3. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
 4. Po vyřízení reklamace je kupující vyzván k vyzvednutí zboží. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě, kterého byla věc přijata k reklamaci.
 5. Kupující je povinen vyzvednout reklamované zboží do třiceti dnů ode dne vyrozumění o vyřízení reklamace. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn naložit se zbožím dle svého uvážení.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud není konkrétně uvedeno jinak, řídí se Reklamační řád příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 2. Tento Reklamační řád je platný a účinný od 30. 9. 2023.

Košík je prázdný

Mám slevový nebo dárkový kupon

Vyberte ryby